Jaarverslag 2007

Voorwoord
Begeleiding voor mensen die met kanker te maken hebben vormt de kern van ons werk. Dit houdt in dat wij (ex-)patiënten, hun partners, kinderen en andere naasten begeleiden bij de verwerking van alle gevolgen die de ziekte kanker en haar behandelingen veroorzaakt. Wij ondersteunen vrijwilligers van patiëntenorganisaties door middel van trainingen en via het coachingsproject dat in 2007 gestart is in samenwerking met de SESAM Academie en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-verenigingen, de NFK. En tenslotte zetten we ons in voor de deskundigheidsbevordering van professionals die werkzaam zijn in de oncologie of zich hierin willen specialiseren.

We evalueren al ons werk en het doet goed dat deze verschillende doelgroepen tevreden zijn over de aandacht, ondersteuning en expertise die wij inzetten. Ook de samenwerking met het Toon Hermans Huis Amersfoort heeft dit jaar verder bijgedragen aan de ontwikkeling van ons werk.

Om onze draagkracht te versterken en bestuurlijk te onderbouwen zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. We kunnen dan de noodzakelijke aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen in zorg en samenleving gestalte geven.

Amarant wil graag iedereen die ons werk mogelijk maakt weer heel hartelijk bedanken: alle Vrienden en Vriendinnen van Amarant die met hun donaties en hun betrokken meeleven hieraan bijdragen, de  W.N. Scheepstra Stichting voor hun schenkingen en de websitebeheerders voor het up to date houden van de informatie over de activiteiten van Amarant via het internet.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van Stichting Amarant bestaat uit:
Voorzitter: vacant; vice-voorzitter/penningmeester: R.H. van Nie RA; mw. drs. A. van Beek; dhr. drs. R. Regnault

Medewerkers
Het team bestaat uit: mw. drs. P.M. Haspels, gezondheidszorgpsycholoog en mw. K. Rutgers-van Wijlen, maatschappelijk werker.

Huisvesting
De activiteiten van Amarant vinden plaats op verschillende locaties. Individuele- en relatietherapie worden aangeboden in de praktijkruimtes van de therapeuten, respectievelijk Biltstraat 439 en Looplantsoen 47 te Utrecht. Voor de cursussen en de gespreksgroepen worden ruimtes gehuurd, die voor deze activiteiten zijn ingericht. De cursussen aan medewerkers van patiëntenorganisaties zijn gegeven op locaties, die door deze organisaties zelf zijn geregeld. Dit geldt ook voor diverse onderwijstaken en trainingen voor professionals in de psychosociale oncologie.

Deelname aan IPSO
Amarant is verbonden aan het IPSO, de koepelorganisatie voor instellingen op het gebied van de psychosociale oncologie in Nederland. Er zijn twee verenigingen, IPSO-Attendum, vereniging voor inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten. Het Toon Hermans Huis Amersfoort, waar Amarant intensief mee samenwerkt, is hier lid van, samen met nog 19 andere inloophuizen. Ten tweede IPSO-Concentris, de vereniging van acht therapeutische centra, waarvan Amarant er één is. Amarant is vertegenwoordigd in het bestuur van IPSO Concentris.

Publiciteit
Artikelen
Januari 2007: ‘Leven met Lymfoedeem’, in Lymfologica, NL Netwerk Lymfoedeem
September 2007: ‘Verwerken is hard werken, op jouw manier en in je eigen tempo’ in Mammazone, BVN
Nieuwsbrief
In juni 2007 is de zevende Amarant Nieuwsbrief uitgekomen waarin zoals gebruikelijk verslag is gedaan van de activiteiten. Amarant kon haar werk doen mede dankzij subsidies en donaties. Wij zijn alle donateurs en sponsors daar zeer erkentelijk voor. Over de inhoudelijke kant van de activiteiten en de achtergronden van Amarant kunt u meer lezen op de website:  HYPERLINK “http://www.centrum-amarant.nl” www.centrum-amarant.nl
Website
De Website wordt beheerd door B. Roijakkers en wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij zijn kennis en tijd voor Amarant beschikbaar wil stellen.

Financieel verslag
In 2007 hebben de Vrienden en Vriendinnen van Amarant samen een bedrag van  € 3.335 geschonken aan Stichting Amarant. Een gedeelte van dit bedrag maakte het mogelijk om onder andere met de donatie van de W.N. Scheepstra Stichting de cursus ‘Ontspanning en meditatie, leren omgaan met vermoeidheid en stress’ toegankelijk te maken voor deelnemers die slechts een geringe eigen bijdrage betalen. Verder hebben deze donaties het mogelijk gemaakt om diverse workshops en lezingen te verzorgen voor patiëntenverenigingen, die daarvoor niet of nauwelijks een budget hebben.
Dankzij de donaties van de Vrienden en Vriendinnen van Amarant en de subsidiegevers bestaan er gelukkig geen financiële drempels voor deelnemers om aan deze groepsactiviteiten deel te nemen.

Projecten en groepsactiviteiten
(Achter elke activiteit staat vermeld door wie zij is opgezet en begeleid. K = Karen Rutgers – van Wijlen;  P = Pieternel Haspels)
Cursussen/gespreksgroepen voor mensen met kanker en hun naasten
* Cursus Ontspanning en meditatie, leren omgaan met vermoeidheid en stress (K en P)
* Gespreksgroep voor OLIJF, netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker (P)
* Gespreksgroep voor vrouwen met een uitgezaaide vorm van borstkanker voor de BorstkankerVereniging Nederland (BVN) (K)

Cursussen/trainingen/voorlichting voor professionals
* Driedaagse cursussen ‘Crisisinterventie in de oncologie voor verpleegkundigen’, in Albert Sweitzer Ziekenhuis (ASZ)  in Dordrecht in samenwerking met Marleen Vergunst in opdracht van het het Integraal Kankercentrum Rotterdam (IKR) (P)
* Vervolgtraining ‘Crisisinterventie in de oncologie voor verpleegkundigen’ in samenwerking met Marleen Vergunst in ASZ, Dordrecht (K)
* Training ‘Crisissituaties in de oncologie’ in samenwerking met Jolanda Korver voor poli-assistenten ASZ voor IKR (K)
* Training ‘Veranderingen in seksualiteit door kanker’ in samenwerking met Didi Berends voor IKR
* Training ‘Coaching van vrijwilligers van kankerpatiëntenverenigingen’ voor coaches van de SESAM
Academie voor coachingsproject in samenwerking met de NFK (K en P)
* Trainingen ‘Begeleiden van partners van mensen met kanker’ voor PsiQ, Den Haag (P)
* Module ‘Het aanboren van eigen krachten – methodisch werken met verbeelding’ voor de leergang Psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers, VDO/HAN/NVPO te Nijmegen. (P)
* Lessen ‘Groepsdynamica’ voor begeleiders van het revalidatieprogramma Herstel en Balans (revalidatieprogramma voor mensen met kanker, H&B), Opleidingscentrum UMCU (K en P)
* Lessen ‘Copingstrategieën’ voor begeleiders van groepen van H&B, Opl.centrum UMCU (K en P)
* Les ‘Psycho-sociale aspecten’ voor Kopmodule Palliatieve Opl. Centrum UMCU (K)
* Workshop ‘Eenzaam sterven’ voor IKMN minisymposium Palliatieve zorg in zicht (K)
* Workshop ‘Ontspanning en meditatie’ kennismaking complementaire zorgmogelijkheden Netwerk Palliatieve Zorg Eemland (K)
* Lessen ‘Psychosociale aspecten van een stoma’ voor opleiding stomaverpleegkundigen, voor
Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundigen (SSSV) te Bunnik (P)
* Les ‘Psychosociale gevolgen en copingstrategieën’ voor opleiding mammacareverpleegkundigen,
SSSV te Bunnik (P)
* Lessen ‘Omgaan met vermoeidheid na kanker’ en ‘Seksualiteit en kanker’ voor leergang
Psychosociale oncologie van RINOgroep Utrecht/NVPO (P)
* Workshop ‘Valkuilen, overdracht en tegenoverdracht’ op Therapeutendag IPSO (K en P)
* Begeleide intervisie voor maatschappelijk werkers op oncologische afdelingen in ziekenhuizen in regio Midden Nederland, Integraal kankercentrum Midden Nederland (IKMN) (K)
* Begeleide intervisie voor Netwerk Psychologen werkzaam in PSO, IKMN (P)
* Begeleide Intervisie SESAM Academie coaches, NFKproject (K en P)
* Supervisor van de therapeuten van de Vruchtenburg, centrum voor ondersteuning van mensen met kanker in Rotterdam (P)
* Supervisor netwerk psychologen werkzaam in de PSO, IKR (P)
* Supervisor voor psychologen die starten met oncologische hulpverlening (P)
Cursussen/trainingen voor medewerkers van patiëntenverenigingen/vrijwilligers
* Training ‘Werken in een inloophuis’ voor gastvrouwen/gastheren van het Toon Hermans Huis Amersfoort (K en P)
* Training ‘Hoe gaat het met jou als vrijwilliger’ op vrijwilligersdag Contactgroep Leukemie (K)
* Training ‘Communicatie’ voor medewerkers Databank BVN (P)
* Trainingen ‘Samenwerken’ voor BIC-medewerkers BVN (P)
* Training ‘Communicatie’ voor vrijwilligers bezoekdienst Nederlandse Stomavereniging (P)
Lezingen/workshops/begeleiding bijeenkomsten
* Workshops ‘Partners’ op landelijke bijeenkomst van de Nederlandse Stomavereniging ‘Harry Bacon’ in Delft (P), Assen (K) en Eindhoven (K en P)
* Workshop ‘Zwangerschap en melanoom’ op landelijke contactdag Stichting Melanoom, Ede (P)
* Workshop ‘Vragen bij longkanker’ voor Longkanker Informatiecentrum, Rotterdam(K)
* Workshop ‘Op pad met de camera’ in samenwerking met Jetta Martin op landelijke dag LymfklierkankerVereniging Nederland, Ede (K)
* Lezing ‘Kwaliteit van leven na kanker’ voor Rotary Club Amersfoort ( K)
* Lezing ‘Kanker heb je niet alleen’ voor inloophuis De Honingraad, Breda (P)
* Lezing ‘De psychische en emotionele gevolgen van kanker’ voor Stichting Kernzaak, Lunteren (K)

Overige activiteiten
* Vertrouwenspersoon van de BVN (P)
* Als psycholoog verbonden aan Stichting OLIJF: ondersteuning en begeleiding van medewerkers;voeren van intakegesprekken met nieuwe medewerkers tijdens hun inwerkperiode.(P)
* Uitvoeren van evaluatiegesprekken met vrijwilligers van Doorgang (P)
* Uitvoeren van evaluatiegesprekken met vrijwilligers van OLIJF (P)
* Deelname aan Therapeutenoverleg IPSO-Concentris (P)
* Lid symposiumcommissie voor NVPO jaarvergadering (K)
* Lid Raad van Advies Doorgang, patiëntenvereniging voor mensen met kanker aan het spijsverteringskanaal (P)
* Lid Raad van Advies LymfklierkankerVereniging Nederland (P)
* Lid Werkgroep Psychosociale Oncologie van het IKMN (P)
* Secretaris werkgroep Deskundigheidsbevordering van de NVPO (P)
* Lid projectgroep Vernieuwing Prothesevoorlichting van de BVN (P)
* Lid bestuur IPSO-Concentris (P)

Stichting Amarant
Postbus 13066
3507 LB Utrecht
030 2804428
info@centrum-amarant.nl